تبدیل کج جوشی

wdt_ID نام محصول توضیحات سایز قیمت
1 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۳/۴"*۱/۲"
2 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱"*۳/۴"
3 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱.۱/۴"*۱/۲"
4 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱.۱/۴"*۳/۴"
5 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱.۱/۴"*۱"
6 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱.۱/۲"*۱/۲"
7 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱.۱/۲"*۳/۴"
8 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱.۱/۲"*۱"
9 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۱.۱/۲"*۱.۱/۴"
10 تبدیل غیر هم مرکز (کج) جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد  ۲"*۱/۲"
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها