زانو جوشی

wdt_ID نام محصول توضیحات سایز قیمت
1 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۱/۲"
2 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۳/۴"
3 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۱"
4 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۱.۱/۴"
5 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۱.۱/۲"
6 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۲"
7 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۲.۱/۲"
8 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۳"
9 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۴"
10 زانو 90 درجه جوشی وارداتی اروپایی واحد: عدد ۵"
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها