شیر آلات کنترلی تایوان

wdt_ID قیمت سایز توضیحات نام محصول ردیف
1 ۱/۲" واحد: عدد عملگر: ساده شیر اطمینان برنجی PN10 ساده HISEC تایوان 0,0
2 ۳/۴" واحد: عدد عملگر: ساده شیر اطمینان برنجی PN10 ساده HISEC تایوان 0,0
3 ۱" واحد: عدد عملگر: ساده شیر اطمینان برنجی PN10 ساده HISEC تایوان 0,0
4 ۱.۱/۴" واحد: عدد عملگر: ساده شیر اطمینان برنجی PN10 ساده HISEC تایوان 0,0
5 ۱.۱/۲" واحد: عدد عملگر: ساده شیر اطمینان برنجی PN10 ساده HISEC تایوان 0,0
6 ۲" واحد: عدد عملگر: ساده شیر اطمینان برنجی PN10 ساده HISEC تایوان 0,0
7 ۱/۲" واحد: عدد عملگر: اهرمی شیر اطمینان برنجی PN10 اهرمی HISEC تایوان 0,0
8 ۳/۴" واحد: عدد عملگر: اهرمی شیر اطمینان برنجی PN10 اهرمی HISEC تایوان 0,0
9 ۱" واحد: عدد عملگر: اهرمی شیر اطمینان برنجی PN10 اهرمی HISEC تایوان 0,0
10 ۱.۱/۴" واحد: عدد عملگر: اهرمی شیر اطمینان برنجی PN10 اهرمی HISEC تایوان 0,0
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها