شیر صافی تیپ Y میراب

wdt_ID قیمت سایز توضیحات نام محصول ردیف
1 ۲" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
2 ۲.۱/۲" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
3 ۳" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
4 ۴" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
5 ۵" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
6 ۶" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
7 ۸" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
8 ۱۰" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
9 ۱۲" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 10Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
10 ۲" واحد: عدد جنس بدنه: چدنی فشار کار: 16Bar اتصال: فلنچدار شیر صافی تیپ Y میراب 0,0
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها