شیر یک طرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیز ایران

wdt_ID قیمت سایز توضیحات نام محصول ردیف
1 ۱/۲" واحد: عدد شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران 0,0
2 ۳/۴" واحد: عدد شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران 0,0
3 ۱" واحد: عدد شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران 0,0
4 ۱.۱/۴" واحد: عدد شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران 0,0
5 ۱.۱/۲" واحد: عدد شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران 0,0
6 ۲" واحد: عدد شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران 0,0
7 ۱/۲" واحد: عدد شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای روپیچ کیزایران 0,0
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها