مکروفلکس

wdt_ID قیمت سایز توضیحات نام محصول ردیف
1 ۶mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد 0,0
2 ۹mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد 0,0
3 ۱۳mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد 0,0
4 ۱۹mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد 0,0
5 ۲۵mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد 0,0
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها