کافکس

wdt_ID قیمت سایز توضیحات نام محصول ردیف
1 ۳mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد 0,0
2 ۶mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد 0,0
3 ۹mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد 0,0
4 ۱۳mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد 0,0
5 ۱۶mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد 0,0
6 ۱۹mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد 0,0
7 ۲۵mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 8 متر مربع می باشد 0,0
8 ۳۲mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد 0,0
9 ۴۰mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد 0,0
10 ۵۰mm واحد: مترمربع عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد 0,0
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها